دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 20 ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺍﻟﯽ 17

ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﺮﯾﺪﻧﯿﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ

ﻣﮑﺎﻥ: ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺟﻤﻌﻪ 21 ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺍﻟﯽ ۲۱

ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺮﺏ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﮑﺎﻥ: ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

4
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 407
captcha